Partners | Collaborators

COEINF (Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya) (COEINF)

COEINF (Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya) (COEINF)

https://enginyeriainformatica.cat/

El Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina els i les Enginyers/es en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

El Col·legi té la ferma voluntat de ser un referent dins del nostre sector a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col·legi és patró fundador de l'Agència de Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria (AQPE), fundació que té com a finalitat la qualificació dels professionals de l'enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l'experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d'actuació), segons procediments de certificació objectius i estandarditzats.

El Col·legi és membre de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya (Intercol·legial), entitat que agrupa més de 90 Col·legis Professionals i amb més de 150.000  col·legiats/des de diferents sectors professionals, constituida en Abril de 2011 per reforçar la presència social dels Col·legis Professionals e impulsar projectes d'interès comú.

El Col·legi és membre fundador de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya amb l'objectiu de liderar, unint forces i capacitats d'acció de les associacions professionals, un projecte de país per al desenvolupament de les enginyeries i professions relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i oferir a la ciutadania les millors oportunitats per al seu desenvolupament acadèmic i professional.